جلسه هیات شطرنج

رییس هیات: ام البنین فاطری

نایب رییس: علیرضا کریمیان

دبیر و روابط عمومی: رضا داداشی تنکابنی


عضو: احمد حصیری امیری
عضو: شهریار صیاد شمالی
عضو: محسن شیرازی
عضو: غفاری