بدین وسیله به استحضار ورزشکاران عزیز می رساند:

راس ساعت 15:30 آخرین پنجشنبه هر ماه خورشیدی، مسابقات سریع 20 دقیقه ای در خانه شطرنج بابلسر برگزار می گردد.

مبلغ ورودی برای هر بازیکن 50000 ریال می باشد.